Hendikepovaní ľudia majú nárok na primeranú životnú úroveň a ochranu

Monika Beňová
892 prezretí 19 / jún / 2020

Ľudia so zdravotným postihnutím čelia prakticky každodenne veľkému množstvu bariér, ktoré im sťažujú možnosti na plnohodnotný život. Väčšinová časť spoločnosti by sa mala snažiť o vytvorenie takých podmienok, aby tých prekážok bolo čím menej a ich prekonávanie bolo čo možno najjednoduchšie.

Plénum Európskeho parlamentu sa preto bude na dnešnom zasadnutí zaoberať problematikou týkajúcou sa európskej Stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020. „Táto stratégia musí byť ambiciózna a zároveň musí mať jasne vymedzené a merateľné ciele. To si bude vyžadovať aj vyčlenenie dostatočného množstva finančných prostriedkov,“ zdôraznila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Potrebujeme zamedziť, aby akékoľvek úsporné opatrenia v budúcnosti viedli ku škrtom v oblasti sociálnych služieb. „To by malo negatívny dopad na životný štandard ľudí so zdravotným hendikepom. Pričom takéto osoby majú nárok na primeranú životnú úroveň a ochranu,“ zdôraznila europoslankyňa.

Musíme tiež intenzívnejšie podporovať praktické začleňovanie ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce a zabraňovať ich diskriminácii. „Osobitný dôraz je tu potrebné klásť na mladých ľudí. Týka sa to aj ich odbornej prípravy a vzdelávania,“ uzavrela Monika Beňová.

Komentáre